نمايشگاه تخصصي صنايع و محصولات بهداشتي ،آرايشي

شرایط ثبت نام

شرایط ثبت نام

جهت آشنایی با شرایط ثبت نام فرم رامطالعه نمایید

جزئیات
ثبت نام مشارکت کنندگان

ثبت نام مشارکت کنندگان

جزئیات
تعهدنامه و تایید طرح غرفه سازی

تعهدنامه و تایید طرح غرفه سازی

این فرم توسط مشارکت کننده ومهندس ناظر تکمیل می گردد

جزئیات


مسئول ثبت نام:

تلفن ثابت:

نمایشگاه های داخلی
کارشناس ناظرثبت نام :


تلفن ثابت: تلفن همراه:

Back To Top